Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser
Betingelserne gælder for alle leverancer af ydelser fra Change. Leverancen beskrives i et tilbud, hvor de nærmere vilkår og betingelser omkring ydelsen er beskrevet. Betingelserne udgør sammen med tilbud og andre bilag, det samlede aftalegrundlag.

Købsaftale og fortrydelse
En aftale er indgået, når Change modtager kundens accept – enten mundtligt, skriftligt eller på e-mail. Kun myndige personer, virksomheder eller juridiske enheder kan indgå aftale med Change. Når kunden indgår en aftale, skal adresse, CVR-nr. og adresse på faktureringsmail oplyses. Hvis kunden ændrer adresse, skal Change straks have besked.

Hvis kunden ønsker en opgave eller et projekt afsluttet, før det er færdigt, skal Change have skriftlig besked, og kunden faktureres for den del af arbejdet, der er gennemført hos Change.

Hvis kunden ønsker en opgave eller et projekt afsluttet, før det er færdigt, skal Change have skriftlig besked, og kunden faktureres for den del af arbejdet, der er gennemført hos Change.

Priser
Alle priser er angivet uden moms. Priser er betinget af, at materialer modtages som aftalt, og at de kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.

Betaling
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Change kan forlange en passende forudbetaling eller aconto-fakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Hvis den samlede ordre overstiger kr. 100.000,- kan fakturering forløbe i to eller flere rater. Evt. forudbetaling eller fakturering i rater vil fremgå af tilbuddet.
Change fakturerer ydelserne, når de er leveret til kunden eller efter aftale.

Betalingsfrist fremgår af fakturaerne eller meddeles på anden vis skriftligt af Change. Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med Change.

Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt over for Change. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Rettigheder og brugsret
Kunden får, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til det færdige materiale i det aftalte eller forudsatte omfang. Kunden opnår ved betaling ejendomsret til varemærker og domæner, der er inkluderet i leveringen af ydelserne.

Under og efter samarbejdet har Change ret til som led i markedsføring af Change at oplyse om samarbejdet. Brug af kundens kendetegn og leverede ydelser i markedsføring af Change skal oplyses til kunden inden brug. Ønsker kunden ikke brug af kundens kendetegn og leverede ydelser i markedsføring af Change skal dette oplyses i forbindelse med accept af tilbud. Change er berettiget til uden accept at indlevere leverede ydelser til prisuddelinger og konkurrencer, såfremt kunden orienteres herom på forhånd

Materiale leveret af kunden
Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere korrekte og nødvendige oplysninger (tekstudgangspunkt/skriftlig briefing).

For materiale, som kunden leverer, er det udelukkende kundens ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønster- og fotorettigheder samt andre rettigheder) ved brug og bearbejdning af det leverede materiale. Desuden skal kunden sikre, at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det gælder såvel for hver enkelt del af det leverede materiale som for det samlede produkt.

Godkendelse og levering
Det er kundens ansvar at læse korrektur, og dermed foretage en endelig godkendelse på de leverede produkter inden de offentliggøres, trykkes eller bruges på anden måde.
Change leverer på det tidspunkt, der er aftalt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes

  1. kundens handling eller undladelse
  2. 3. parts forsinkelser
  3. pludselig indtrufne omstændigheder hos Change

Ved disse forsinkelser har Change ret til at forlænge leveringstiden, men adviserer på forhånd kunden om forsinkelsen.

Når det færdige produkt er kunden i hænde, eller en ydelse er fuldført, anses produktet som leveret, og betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udtrykkeligt har godkendt produktet over for Change, og betaling skal ske efter gældende betalingsbetingelser.

Mangler/reklamationsret
Kunden er berettiget til nyt materiale eller prisafslag, hvis leverancen afviger fra den godkendte prøve. Change har dog intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur; det gælder på print, digitalt, prøvetryk og lignende.

Change hæfter ligeledes ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen.

Kunden er ansvarlig for straks (inden for 3 arbejdsdage) at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades dette, eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende. Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.

Såfremt en fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt, forbeholder Change sig ret til at opkræve ekstra betaling for at udbedre fejl og mangler opdaget efter, at produktet er leveret.

Ansvarsbegrænsning
Change er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab af handlinger eller undladelser forårsaget af Change med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

1) Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. Change kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter eller ydelser leveret af Change ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Change side.

2) Change kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Change har bidraget til formuleringer eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse.

3) Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Change ikke ansvar for fejl, mangler samt uforudsete følger af brugen af produktet. Det er alene kunden, som har ansvaret for produktets videre brug.

4) Change har ikke ansvar for internettets funktionalitet. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Change

5) Change kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter, efter produktet er leveret.

Force majeure
Såfremt Change ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Change kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Change være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan en situation består. Change kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Underleverandører
Change er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres hos underleverandører.

Ændringer i vilkår og priser
Change offentliggør de gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.change.dk). Ændringer af vilkår for aftaler, som allerede er indgået, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal have skriftlig besked eller besked på e-mail. Ændringer, der stiller kunden bedre, for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

For allerede indgåede aftaler om engangsydelser, gælder de priser og betingelser, som var gældende, da aftalen blev indgået. Change regulerer priserne hvert år pr. 1. januar uden varsel.

Tvister
Uenighed om fortolkning af aftalens eller opfyldelse af vilkårene og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.

Beskyttelse af personlige oplysninger/persondata
Databeskyttelse har høj prioritet hos Change og vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes. Change persondatapolitik og krav til datasikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger.

Hvem er dataansvarlig? Change ApS, Edisonsvej 2, DK-5000 Odense C, Tlf.: +45 25 70 20 19, CVR nr.:37197351, www.change.dk

Hvilke oplysninger behandler Change
Change opbevarer og behandler virksomhedsoplysninger, kontaktoplysninger, kundenummer, ordrehistorik og betalingsinformationer med det formål at sælge markedsføringsydelser til kunden, samt at kunne tilbyde den registrerede nyheder og tilbud fremover.

Kunder, der besøger Change hjemmeside, vil på hjemmesiden blive oplyst om vores cookiepolitik.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
Data opbevares sikkert i vores produktionsstyringssystem, så de ikke benyttes til andre formål end beskrevet.

Change som Databehandler for vores kunder
Som led i opgaveløsning kan Change modtage persondata fra kunden. Disse persondata behandles efter aftale med kunden og i overensstemmelse med sagens formål. Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i dette materiale – til løsning og efterfølgende opbevaring – er sket.

Når Change efter instruks fra kunden indsamler, bearbejder og opbevarer persondata, sker det efter GDPR og Datatilsynets anbefalinger og i overensstemmelse med Change egen datasikkerhedspolitik. Hvis Change anvender underleverandører, vil disse alene behandle persondata modtaget fra Change i overensstemmelse med Change instruks og med henblik på opfyldelse af behandleraftale indgået med Change kan indgå databehandleraftale med leverandører/samarbejdspartnere på vegne af kunderne.

Dine rettigheder
Change oplyser hermed, at du som kunde altid har ret til indsigt i, hvilke oplysninger Change behandler, samt til at korrigere data eller at få slettet dine data. Du kan til enhver tid kontakte Change omkring dette.

Jeg ønsker et tilbud

Vi kontakter dig inden for 24 timer på hverdage.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Modtag et tilbud

Fortæl os om dit projekt, så sætter vi et møde op, eller sender dig et tilbud med det samme.

Anders Jacobsen

01.

02.

03.

04.

05.

06.